Home

embedded by Embedded Video

YouTube DirektGod doesn’t exist ?

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 

6a00d8341c5bb353ef0134899cee09970c

   Boże wieczny i wszechmocny, Ty zbierasz to, co jest rozproszone, i czynisz jedność z tego, co zbierasz, spójrz z miłością na Kościół Twojego Syna. Prosimy Cię, zjednocz w całości wiary i przez więź miłości wszystkich ludzi, których jeden chrzest poświęcił w Chrystusie, Panu naszym.

   Boże, który kochasz ludzi, prosimy Cię, trzymaj nas w mocy Twojego Ducha! Odpowiadając wierniej naszemu powołaniu damy świadectwo prawdzie i będziemy mogli odnaleźć z ufnością jedność wierzących w pokoju Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.

Panie, ożyw Twój Kościół tchnieniem Ducha Świętego. Niech postępuje naprzód w miłości Prawdy i niech pracuje sercem hojnym nad zjednoczeniem wszystkich chrześcijan w Chrystusie, Panu naszym.

Ukaż nam, Panie, jak bardzo nas miłujesz, a moca Twojego Ducha zbliż do siebie chrześcijan rozłączonych. 
Niech Twój Kościół ukaże się jasno jako Twój znak wśród świata, a świat pociągnięty jego światłością niech uwierzy w Jezusa posłanego przez Ciebie, w Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.

(Modlitwa z Taize)

           Wiara jest wspaniałym darem, którym każdy z nas został w sposób szczególny i wyjątkowy obdarzony. Może przywykliśmy do tego daru tak dalece, że nawet czasami nie zastanawiamy się nad nim, co więcej – jest on dla nas czymś tak powszednim i oczywistym, że nie bardzo mamy ochotę o nim myśleć, czy się tym darem zajmować. A jednak… warto do tego daru wracać, warto o ten dar walczyć w dzisiejszym świecie, warto go pielęgnować, aby na nowo rozpalał nasze dusze i serca do chrześcijańskiego działania.

          Gdyby Apostołowie zostawili ten dar ukryty tylko dla siebie, Dobra Nowina o miłości Boga do każdego człowieka nie rozprzestrzeniła by się na wszystkie krańce świata. Dalej żylibyśmy w ciemności grzechu i śmierci. To właśnie za sprawą pierwszych wierzących, apostołów oraz pierwszych wspólnot chrześcijańskich Dobra Nowina zaczęła przekraczać granice dzisiejszego świata. Dziś także i my jesteśmy zachęceni i ODPOWIEDZIALNI za skarb wiary, który został wszczepiony w chrzcie świętym w nasze serca. Jesteśmy zobowiązani, aby jako ludzie wierzący, dzielić się tym darem, tak jak umiemy, w swoich rodzinach, pośród przyjaciół i znajomych. Nie bójmy się rozmawiać o wierze. Dziś trzeba nam na nowo ten dar odkrywać i zaszczepiać w serca tych, na których nam najbardziej zależy. Przybliżajmy innym Chrystusa, bo On jest naszym Zbawieniem i jedyną odpowiedzią na bolączki naszego życia.

                                                       
images (2)
WE ARE AN APOSTOLIC CHURCH… following in Apostolic Succession from the Apostles, along with our sister churches the Roman Catholic Church and the Eastern Orthodox Church. This simply means that all three Catholic Churches are separate but equal, mutually recognizing the validity of each others priesthood, sacraments and the Mass.

We are a Catholic community that has been in existence since 1897.  As a family oriented community of believers,  we welcome those who share our traditional catholic beliefs to consider becoming members of our Diocesan family.
You will find the members of our Diocesan community to be warm, friendly and caring Catholic believers who live by their faith.  Our mission includes spiritual, educational and faith building activities that are essential to every day Christian Life.  Come and worship with us at Holy Mass,  partcipate in our parish programs and join our Diocesan Family in its daily walk with Christ.
IMAGINE
A Catholic church where each parish decides it’s own destiny.
A Catholic church that welcomes all who wish to follow Christ.
A Catholic church whose property is owned by the people who purchase, build and maintain it.
You don’t have to imagine anymore!

IMG_7340

Członkowie i Sympatycy Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w Kanadzie

(Scroll down for ENGLISH VERSION)

Apel Duchowieństwa i Rady Kościoła w Kanadzie w sprawie poparcia działań naszego Pasterza którym od wielu lat  dla Kanady pozostawał  i pozostaje nadal nasz biskup Sylwester Bigaj .

Popierając Biskupa Sylwestra Bigaja  jako jedynego prawowitego Pasterza w Kościele Kanadyjskim zapewniasz swemu Kościołowi w Kanadzie (PNCC of Canada)  :

  •  pełną suwerenność i fakt, że żadne zewnętrze siły nie będą powodowały dalszej  destrukcji w  Parafiach naszego Kościoła ;
  • zapewnienie bezpieczeństwa materialnego naszych świątyń i innych dóbr materialnych zagrożonych zagarnięciem przez siły zewnętrzne ;
  • to wszystko czego z takim oddaniem broni nasz Biskup wraz z nami kapłanami i Radą Kościoła Polskiego Narodowego katolickiego Kościoła w Kanadzie.

Wasz podpis, jak nigdy wcześniej ani nigdy później, może stanowić  o kształcie Kościoła, o Jego rozwoju.

 

!!!KLIKNIJ TUTAJ ABY POPRZEĆ!!!

To all the members and friends of the Polish National Catholic Church of Canada.

This is the official appeal of the CLERGY and the POLISH NATIONAL CATHOLIC CHURCH OF CANADA COUNCIL in regards to our Bishop Sylvester Bigaj; who has for a number of years served, and continues to serve as our Bishop.

In supporting Bishop Sylvester Bigaj as the only true Bishop in the Polish National Catholic Church of Canada, you are ensuring that:

  •   full sovereignty and fact, that no external forces will cause further destruction within the Parishes of our Church;

  •  the safeguard and financial security of our Parishes and other material goods from external forces

  •  all that our Bishop, together with the priests and Council of the PNCC in Canada work vigorously to defend

Your signature, like never before or never again, may shape the Church and its future.

 

!!!CLICK HERE AND VOTE!!!

 

——————————————————————————-

Response to the members of St. John’s the Baptist Parish and for information to all the other members
of the Polish National Catholic Church of Canada.

(Please scroll down for english version…)

Thursday, October 24, 2013

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

Drodzy Członkowie Parafii Swiętego Jana Polskiego Narodowego Katolickiego Koscioła w Kanadzie,

Rada Polskiego Narodowego Katolickiego Koscioła w Kanadzie zapoznała się ze smutkiem z listem, który był przesłany do Was przez Pierwszego Biskupa Mikovsky’ego. Przeczytalismy go ze smutkiem, ponieważ list jest całkowicie nieprawdomówny i zaniedbał zapoznania Was z prawdziwymi faktami.

Jestesmy skłonni przyjąć, że niektórzy z małej grupy członków Waszej parafii, która spotkała się z Pierwszym Biskupem mogli nie całkowicie wiedzieć o sprawie sądowej i innych sprawach Koscioła; jednakże większosć członków parafii i z całej pewnoscią przywództwo parafii nie tylko wiedzieli o tym, ale i całkowicie to zaaprobowali.

Jest całkowitą nieprawdą, że Biskup Bigaj w jakikolwiek sposób wystąpił na drogę prawną przeciwko Polskiemu Narodowemu Katolickiemu Kosciołowi, czy Pierwszemu Biskupowi. To nasz Kosciół, Polski Narodowy Katolicki Kosciół w Kanadzie, był zmuszony do wszczęcia sprawy sądowej. Każdy członek naszej Rady, z jednym wyjątkiem, głosował za rozpoczęciem sprawy sądowej i wyraził oburzenie ze względu na zachowanie Pierwszego Biskupa i na jego łamanie Konstytucji PNKK. Wasi przedstawiciele w Radzie głosowali także z poparciem dla wszystkich uchwał Rady, potępiających zachowanie Pierwszego Biskupa, które zmusiło nas do rozpoczęcia sprawy sądowej. Wasz proboszcz, ks. Zbigniew Kozar, głosował za każdym razem całkowicie popierając rozpoczęcie sprawy sądowej i w pełni potępiając niefortunne zachowanie Pierwszego Biskupa. Jestesmy pewni, że ks. Kozar w całosci podzielił się z Waszą parafią konieczną informacją, a także z jego pełnym poparciem, które na rzecz Waszej parafii zaprezentował w czasie konferencji Rady.

Dla Waszej informacji załączamy kopię pozwu, który został wystawiony na rzecz Polskiego Narodowego Katolickiego Koscioła w Kanadzie. Mamy nadzieję, że przeczytacie to dokładnie i zaprawszamy Was do bezposredniego kontaktu z nami w razie jakichs pytań. Jestesmy pewni, że kiedy zapoznacie się ze wszystkimi faktami, zrozumiecie, dlaczego rozpoczęcie pozwu było konieczne i czemu Wasi przedstawiciele, włącznie z ks. Kozarem, całkowicie popierali tego rodzaju akcję.

Mamy nadzieję, że pokój może znów zapanować między nami i naszymi amerykańskimi braćmi i siostrami. Modlimy się, że to nadejdzie i raz jeszcze wyciągamy gałązkę oliwną w kierunku naszych amerykańskich braci i sióstr; modlimy się, że znowu połączą z nami w naszej pracy dla Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

W międzyczasie, prosimy byscie połączyli się z nami w modlitwach i w poparciu dla naszego duchowego i administracyjnego przywódcy, Wielebnego Biskupa Sylvestra Bigaja.

RADA POLSKIEGO NARODOWEGO KOSCIOLA W KANADZIE

(Proszę kliknąć)    statement of claim feb 2013 

Thursday, October 24, 2013

Dear Brothers and Sisters in Christ,

Dear Members of St. John’s Parish of the Polish National Catholic Church of Canada,

The Council of the Polish National Catholic Church of Canada read with sadness the letter which was forwarded to you by Prime Bishop Mikovsky. We read it with sadness, because the letter is completely untruthful, and it failed to put before you the honest facts.

While we accept that some members of the small group of you that has met with the Prime Bishop may not have been entirely familiar with the lawsuit and the affairs at the Church, most of the parishioners, and certainly the leadership, not only knew about it, but fully approved of such actions.

It is completely untrue that Bishop Bigaj has in any fashion sued the Polish National Catholic Church or the Prime Bishop. It is our Church, the Polish National Catholic Church of Canada, that was compelled to commence the court action. Every single member of the Council, with only one exception, has voted to support the lawsuit, and has expressed outrage over the Prime Bishop’s conduct and his breach of PNCC Constitution. All resolutions of the Council condemning the Prime Bishop for his behaviour which compelled us to commence the lawsuit were also voted for by your representatives on the Council. Your pastor, Rev. Zbigniew Kozar, has voted every single time fully supporting the lawsuit, and fully condemning the unfortunate behaviour of the Prime Bishop. We are certain that Rev. Kozar has fully shared with his parish the necessary information and his full support which on behalf of your parish he presented at the Council meetings.

For your information we enclose a copy of the Statement of Claim which was issued on behalf of the Polish National Catholic Church of Canada. We hope you will read it in detail, and we welcome your contacting us directly should you have any questions. We are certain that once you become familiar with all facts, you are going to understand why it was necessary to commence such lawsuit, and why your representatives, including Rev. Kozar, have fully supported such actions.

We hope that peace can come between us and our American brothers and sisters. We pray that this may come, and we yet again are extending the olive branch to our American brothers and sisters and pray that they may join us in our work for our Lord Jesus Christ. In the meantime, we ask that you join us in prayers and in support for our spiritual and administrative leader, the Very Rev. Bishop Sylvester Bigaj.

COUNCIL OF THE POLISH NATIONAL CATHOLIC CHURCH OF CANADA

(Please click here to open) statement of claim feb 2013

 

download